VOP

OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v internetovom obchode (ďalej len „internetový obchod") na adrese www.invictateplice.sk medzi predávajúcim (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim (ďalej len „kupujúci") podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu.


2. Predávajúci internetového obchodu INVICTA Teplice, www.invictateplice.sk je spoločnosť:


MAINTE s.r.o.
Štvrť SNP 139/39
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 55 118 542
DIČ: 2121889000 
tel.: +421 911 727 836
email: eshop@invictateplice.sk

číslo účtu IBAN: SK16 0900 0000 0051 9887 5250
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 44693/R

 

3. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ, alebo ako podnikateľ. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.


4. Kupujúcim je spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami občianským zákonníkom č. 40/1964 Zb. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


5. Kupujúcim je podnikateľ t.j. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ"). Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.


II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Ponukou tovaru sa rozumie tovar ponúkaný prostredníctvom na stránkach internetového obchodu. Ponuka tovaru má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.


2. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu, v ktorom kupujúci uvedie svoje meno, priezvisko, poštovú, korešpondenčnú a emailovú adresu a telefónne číslo. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci vyberie tovar (kód tovaru), o ktorý má záujem, zvolí počet kusov, zvolí spôsob dopravy a spôsob platby. Kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku" s povinnosťou platby, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami. 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo za určitých nepredvídateľných okolností objednávku zrušiť. Týmito okolnosťami je najmä: tovar v okamihu vyskladnenia, ktorý už nie je na sklade, tovar ktorý už nie je na sklade dodávateľa, dodávateľ podstatnou mierou zmenil cenu tovaru a pod. V takýchto prípadoch je predávajúci povinný informovať kupujúceho a ten má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.


4. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

5. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

III. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, a to písomne na korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto obchodných podmienok. Ak sa rozhodne kupujúci v tejto lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť, bude mu vrátená kúpna cena. Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý. Doporučujeme zaslať spolu s tovarom formulár pre vrátenie tovaru, kópiu faktúry a číslo bankového účtu, na ktorý budú vrátené peňažné prostriedky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) .

2. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, bez zásahu, neopotrebovaný a neznečistený v pôvodnom obale. V prípade, že vrátený tovar bude poškodený, nebude úplný alebo bude viditeľne opotrebovaný, budeme uplatňovať voči kupujúcim náhradu škody. Kupujúci má právo po prevzatí tovar odskúšať, čo však neznamená tovar upravovať a začať používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

IV. Ceny, platby a dodacie podmienky

1. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené bez DPH. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak.

2. Predávajúci ponúka spôsoby platby:

- dobierkou v rámci SR: cenu za tovar kupujúci uhradí pri prevzatí zásielky zástupcovi prepravnej spoločnosti.

- bankovým prevodom v rámci SR a ostatných krajín EÚ: po obdržaní a potvrdení objednávky budú kupujúcemu zaslané údaje k bankovému prevodu. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu v eurách pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Po obdržaní platby bude tovar odoslaný na zadanú adresu kupujúceho. 

3. Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty ( v rámci SR expres kuriérom na adresu, dodanie na druhý pracovný deň od podania zásielky). Do ostatných krajín Európskej únie (ďalej len "EÚ") poštou ako balík na adresu - doručené do 4-7 dní. Poštovné a balné pri nákupe v hodnote 100 € a viac v rámci SR je zdarma, do Českej republiky v cene 5 €, do ostatných krajín EÚ v cene 11 €. Pri nákupe v hodnote do 99 € je poštovné spoplatnené. V rámci SR v cene 5,80 €, do Českej republiky 10,20 €. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť a pokiaľ zistí vady, je o tomto povinný informovať predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu. Tovar, ktorý nemá predávajúci momentálne na sklade, doručuje po dohode so zákazníkom. V prípade dlhšieho dodania bude zákazník upozornený.

5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný v zásielke pre kupujúceho.

V. Záručná doba a spôsob reklamácie

1. Záručné podmienky na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Prípadné reklamácie budú riešené individuálne k Vašej spokojnosti v súlade s právnym poriadkom SR.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať: výmenu za nový tovar, opravu tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy: ak má tovar podstatnú vadu, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady, alebo vád po oprave, pri väčšom počte chýb tovaru.

3. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane, alebo má tovar väčší počet chýb, má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

4. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

6. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

7. Odporúčaný postup pri reklamácii:
- kupujúci informuje predávajúceho e-mailom na eshop@invictateplice.sk, telefonicky na čísle +421 911 727 836, alebo písomne na korešpondenčnú adresu uvedenú vo všeobecných ustanoveniach b.II
- tovar odošle spolu so záručným listom, fotokópiou faktúry a reklamačným formulárom ako poistený balík na adresu (nie na dobierku)
- o priebehu reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky

8. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9. Záruka sa nevzťahuje na:
- vady vyvolané neodborným zásahom,

- predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

10. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol. Po vybavení reklamácie predávajúci zašle tovar na zadanú adresu. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania buď opravou, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny za tovar, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

11. Alternatívne riešenie sporov.
Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

13. Kupujúci má taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky poskytne predávajúcemu osobné údaje v rozsahu svojho mena, priezviska, adresy trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónneho čísla a emailovej adresy resp. v rozsahu názvu, sídla spoločnosti, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla (ďalej aj len ako „osobné údaje"), ktoré bude predávajúci spracúvať v rámci predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, ktoré sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje v objednávacom formulári uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných, pred-zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s kúpou tovaru kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomne na korešpondenčnú alebo internetovú adresu predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvodných ustanoveniach čl. I. týchto obchodných podmienok.

4. Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre potrebu predávajúceho a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru, osobám podieľajúcim sa na realizácií platieb a zaisťujúcim služby prevádzkovania e-shopu, v účtovníctve na účel archivácie a kontroly štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.

5. Predávajúci je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomuje mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

2. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe zápisu do živnostenského registra. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 07.03.2024

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov. 

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať